OM UPPFÖRANDEKODEN

Uppförandekoden gäller alla anställda i PS, från styrelse och ledning, till enskilda medarbetare, och innehållet i koden ska respekteras och följas.

Vi förväntar oss att uppförandekoden respekteras och följs av våra samarbetspartners och leverantörer.

Uppförandekoden utgör ett övergripande ramverk, och kompletteras med detaljerade regler och riktlinjer för enskilda områden.

UPPFÖRANDEKOD

PS vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

PS:S KÄRNVÄRDEN VÄGLEDER OSS

Värdefulla, Inspirerande och Pålitliga –är PS:s grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på. PS:s kärnvärden beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. I alla delar av vår verksamhet arbetar vi aktivt med våra kärnvärden.

VÄRDEFULLA

Vi anstränger oss varje dag för att skapa förtroende, bidra till lärande och upplevas som värdefulla mot kunder, leverantörer, partners och kollegor.

Vi arbetar aktivt mot alla former och kränkande särbehandling såväl internt som externt.

Vi vill bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Vi skapar värde för kunder och ägare.

Vi arbetar aktivt för att minska både vår egen och andra verksamheters miljöpåverkan.

Vi värderar såväl vårt eget som våra kollegors arbete.

Vi ser ett värde i att ständigt lära och utvecklas. Både oss själva och verksamheten.

Vi drivs av affärsmannaskap och är kostnadsmedvetna.

INSPIRERANDE

Vi har kämpaglöd.

Vi är nyfikna och engagerade.

Vi inspirerar kollegor, kunder och lockar fler människor in i auktionsbranschen.

Vi är PS:s viktigaste ambassadörer.

Ledare på PS är inspirerande förebilder både internt och externt.

Vi vill utveckla och utvecklas med affären.

PÅLITLIGA

Teamwork är en självklarhet inom PS, vi ställer upp och litar på varandra. PS ska ha en kultur som präglas av transparens, tillit och högt i tak.

Vår auktionsverksamhet är affärsmässig och vi agerar alltid etiskt och professionellt i enlighet med lagar och företagets riktlinjer.

Vi vill vara bästa företaget på att skapa sakliga värderingar, faktabaserade, tydliga beskrivningar och bilder av objekt.

Vi verkar mot alla former av korruption såsom mutor, bestickning och oetisk marknadsföring.

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar PS.
Vi ska alltid uppträda med god affärsetik och professionalitet.
Vi ska ha god planering och uppfylla lagar och krav.

Vi tolererar inte oseriösa budgivningar i syfte att trissa upp bud och vidtar tydliga åtgärder
om vi ser att det förekommer.

Vi använder gärna auktionssajten själva på ett omdömesgillt sätt och aldrig för egen
kommersiell verksamhet.

Vi lovar vad vi kan hålla och håller vad vi lovat och tar tag i felaktigheter när vi upptäcker dem.

AFFÄRSETIK OCH AFFÄRSPRINCIPER

Vi följer lagar och förordningar
PS följer de lagar, regler och förordningar som gäller på marknader där vi är verksamma. Vi kräver att våra affärspartners agerar på motsvarande sätt.

PS agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer. Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning.
Det innebär bland annat att:
Vi agerar och fattar beslut utan hänsyn till personlig vinning för oss eller våra närstående. Vi utnyttjar inte heller relationer med affärspartners för egen vinning.

Vi undviker situationer som kan skapa eller ge intryck av att skapa intressekonflikter.

Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet. Ekonomisk brottslighet snedvrider konkurrensen och leder till instabilitet, oförutsägbarhet samt minskade resurser för den lagliga delen av samhället.

Vi för korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner.

Vi tar avstånd från och arbetar aktivt mot svartarbete.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Arbetsförhållanden
PS:s arbetsplatser ska vara trygga och säkra, utan olyckor. Vi sätter medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i centrum.
Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att utveckla arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa, för att förhindra skador och sjukdom.
På PS:s arbetsplatser ska alla vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och följa PS:s riktlinjer och arbetsplatsens regler. Medarbetare tar ansvar för egen och andras arbetsmiljö.
På PS:s arbetsplatser ska finnas adekvat utrustning och kompetens för skydd av människor och egendom.
Vi verkar för jämställdhet och mångfald
Alla människors lika värde är en självklarhet. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering. Vi värnar rätten till föreningsfrihet
PS accepterar inte inskränkningar i arbetstagares rätt till föreningsfrihet eller kollektivavtalsförhandlingar. Arbetstagare ska kunna utöva dessa rättigheter, utan att hindras eller riskera trakasserier och repressalier.
Vi värnar om skäliga anställningsvillkor
PS accepterar inte anställningsvillkor som underskrider nationell och lokal lagstiftning.
Undertecknade kollektivavtal ska respekteras och följas.

MILJÖARBETE

Miljö
Vi värnar om klimat och miljö och PS affär bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Vårt miljöarbete sker systematiskt och integrerat i verksamheten och vi arbetar kontinuerligt
för att förebygga miljörisker och minimera vår påverkan på miljö och klimat.
PS:s affärspartners och deras miljöprestationer, spelar en viktig roll i vårt miljöarbete. Detta
fångas upp i inköpsprocesserna i form av krav och riktlinjer. Vi ska i samspel med våra affärspartners driva på utvecklingen av miljöanpassade produkter och lösningar.