”Vi värderar framtiden”

PS Auction vill verka för hållbarhet i form av personal- och kundansvar såväl som miljö- och samhällsansvar.

Våra kärnvärden är VIP


Vi vill alltid vara Värdefulla, Inspirerande, Pålitliga för kunder, partners och medarbetare.

Personalidé

Vår personalidé bygger på att en bra personalpolitik är grunden för en god affärsutveckling. Tar vi hand om vår personal kommer de ta hand om affärerna.
PS Auctions verksamhet skall genomsyras av människor som känner sig Värdefulla, Inspirerande och Pålitliga.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i PS Auction skall motverka ohälsa, såväl psykisk som fysisk, hos våra medarbetare.
En trivsam arbetsmiljö är en miljö som varje medarbetare känner sig trygg i och kan utvecklas i. Därför skall en ärlig och öppen attityd råda på arbets- platsen och samtliga medarbetare skall ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen.
Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.
/VD, Per Henriksson

Kvalitetspolicy

Med lyhördhet för kundernas önskemål och behov arbetar vi för ständig förbättring och utveckling av våra system och vårt arbetssätt, snabb och effektiv hantering av klagomål samt regelbunden uppföljning och uppdatering av våra kvalitetsmål. Vi arbetar med bas i våra kärnvärden. Vi är VIP:

Värdefull

Inspirerande

Pålitlig

Miljöansvar

Vi arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling för bevaring av såväl den inre som den yttre omgivningen och på så vis hjälpa till att säkra en ren och hälsosam miljö både idag och i framtiden. PS Auction gör detta genom att anpassa verksamheten så att den har minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

Följa gällande miljölagstiftning

 

Utnyttja befintliga resurser på ett effektivt och sparsamt sätt
Sortera och, i den mån det är möjligt, återanvända material
I så stor utsträckning som möjligt använda miljömärkta och återvinningsbara produkter och material

Prioritera de arbetsmetoder som åsamkar minst skada på människan och miljön
Utbilda och informera personalen i miljöfrågor för att kontinuerligt kunna förbättra och effektivisera miljöarbetet
Informera människor och företag i vår omgivning om vårt miljöarbete och på så vis bidra till att information kring miljöarbete når olika delar av samhälle
Respektera och följa kunders miljöpolicy vid arbete på plats hos dem
Regelbundet följa upp och uppdatera våra miljömål

Som medlemmar i CSR Västsverige är vi med i Sveriges största nätverk för sektoröverskridande samhällsansvar.

http://csrvastsverige.se

Certifieringar

AAA - högsta kreditvärdighet